360 VR

Heliport HAPI гэрлийн тодорхойлолт, өнгө, функцууд

A нисдэг тэрэгний нисэх онгоцны буудал HAPI (нисдэг тэрэгний ойртох замын заагч) гэрэлнь нисдэг тэрэгний нисгэгчдэд буух үед аюулгүй, нарийвчлалтай ойртох замыг хадгалахад туслах зориулалттай нисдэг тэрэгний буудлын дэд бүтцийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм.Эдгээр гэрэл нь нисдэг тэрэгний үйл ажиллагааны аюулгүй байдлыг хангах, ялангуяа үзэгдэх орчин багатай эсвэл шөнийн цагаар ажиллахад зайлшгүй шаардлагатай.Энэ нийтлэлд бид нисдэг тэрэгний HAPI гэрлийн тодорхойлолт, өнгө, функцийг судлах болно.

Тодорхойлолт:

HAPI гэрэл нь нисдэг тэрэгний нисгэгчдэд ойртох болон буух үе шатанд босоо чиглэлийг өгдөг харааны буух хэрэгсэл юм.Тэдгээрийг ихэвчлэн нисдэг тэрэгний буудал руу ойртох эцсийн зам дагуу шугаман тохиргоонд суулгадаг.HAPI гэрлийн гол зорилго нь нисгэгчдэд зөв ойртох өнцгийг тогтоож, хадгалахад нь туслах, буух газар руу аюулгүй, хяналттай буух боломжийг хангах явдал юм.

HAPI гэрэл

Өнгө:

HAPI гэрэлЭдгээр нь өөр өөр өнгөөр ​​хийгдсэн бөгөөд тус бүр нь ойртох үед нисгэгчийг чиглүүлэх тодорхой үүргийг гүйцэтгэдэг.HAPI гэрлийн хамгийн түгээмэл өнгө нь улаан, цагаан юм.Улаан гэрэл нь нисдэг тэрэг хүссэн гулсалтын замаас доогуур байгааг илтгэж, нисгэгчид ойртох өнцгийг тохируулахын тулд бага эсвэл богино буултаас сэргийлэх дохио өгдөг.Үүний эсрэгээр, цагаан гэрэл нь нисдэг тэрэг хүссэн гулсалтын замаас дээгүүр байгааг харуулж, нисгэгчийг бууж, ойртох өнцөгт тааруулахын тулд шаардлагатай тохируулга хийхийг шаарддаг.

Чиг үүрэг:

-ийн үндсэн үүрэгHAPI гэрэлЭнэ нь нисгэгчид тогтвортой ойртох, аюулгүй буулт хийх боломжийг олгох харааны дохио өгөх явдал юм.Нисгэгч гэрлийн өнгийг ажигласнаар нисдэг тэрэгний буух хурд болон өнцгийг бодит цаг хугацаанд нь тохируулж, аюулгүй ойртох дугтуйнд байлгах боломжтой.Нэмж дурдахад, HAPI гэрлүүд нь нисгэгчид хэт эгц доош буух эсвэл төлөвлөсөн хүрэх цэгээс дутуу буухаас зайлсхийхэд тусалдаг тул газар дээрх хяналттай нислэгийн (CFIT) ослын эрсдлийг бууруулахад хувь нэмэр оруулдаг.

HAPI гэрэл нь ойртож, буухад чиглүүлэх үүргээс гадна нисгэгчдийн нөхцөл байдлын талаарх мэдлэгийг сайжруулдаг, ялангуяа цаг агаарын таагүй нөхцөл байдал эсвэл үзэгдэх орчин багатай орчинд.Эдгээр гэрлийн тодорхой бөгөөд хоёрдмол утгагүй дүрслэл нь нисгэгчдэд хүссэн ойртох замтай харьцуулахад өөрсдийн байрлалын талаар нарийн дүгнэлт хийх боломжийг олгодог бөгөөд ингэснээр нисдэг тэрэгний ажиллагааны ерөнхий аюулгүй байдлыг сайжруулдаг.

Дүгнэж хэлэхэд нисдэг тэрэгний буудлын HAPI гэрэл нь нисдэг тэрэгний буух аюулгүй, үр ашигтай байдлыг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.Эдгээр гэрэл нь нисгэгчдэд тодорхой харааны удирдамж өгснөөр ойртох замыг тогтвортой байлгаж, буух үед ослын эрсдэлийг бууруулахад тусалдаг.HAPI гэрлийн тодорхойлолт, өнгө, функцийг ойлгох нь нисгэгчид болон нисдэг тэрэгний буудлын операторуудын аль алинд нь зайлшгүй шаардлагатай бөгөөд энэ нь нисдэг тэрэгний буудлын аюулгүй байдлын ерөнхий дэд бүтцэд энэхүү амин чухал бүрэлдэхүүн хэсэг чухал болохыг харуулж байна.Технологи хөгжихийн хэрээр HAPI гэрлийг бусад навигацийн системтэй нэгтгэх нь нисдэг тэрэгний аюулгүй ажиллагааг дэмжих үр нөлөөг улам нэмэгдүүлэх болно.


Шуудангийн цаг: 2024 оны 5-р сарын 16-ны хооронд