360 VR

Нисэх онгоцны буудлын ХБЗ-ийн төвийн гэрэл: Өнгө ба зай

Нисэх онгоцны буудалХБЗ-ийн төв шугамын гэрэлхөөрөх, буух үед нисгэгчдийг чиглүүлдэг гэрэлтүүлгийн системийн чухал бүрэлдэхүүн хэсэг юм.Эдгээр гэрлүүд нь ялангуяа үзэгдэх орчин багатай үед харааны чиг баримжаа олгох, аюулгүй байдлыг сайжруулах зорилгоор хөөрөх зурвасын гол шугамын дагуу стратегийн хувьд байрлуулсан байна.Эдгээр гэрлийн өнгө, хоорондын зай нь нисгэгчдийн үзэгдэх орчин, навигацийг оновчтой байлгах үүднээс маш нарийн зохион бүтээсэн.

Нисэх онгоцны буудлын өнгөХБЗ-ийн төв шугамын гэрэлНислэгийн янз бүрийн үе шатанд нисгэгчдэд туслахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.Ихэвчлэн эдгээр гэрлүүд нь цагаан эсвэл цагаан ба шар өнгийн хослол юм.Цагаан гэрлүүд нь хөөрөх зурвасын эхлэл ба төгсгөлийг тэмдэглэхэд ашиглагддаг бол шар гэрлүүд нь зурвасын үлдсэн хэсгийг заах зориулалттай.Энэхүү өнгөний схем нь нисгэгчдэд хөөрөх зурвасын босгыг ялгаж, ойртож, буух үед онгоцоо тэгшлэхэд тусалдаг.

ХБЗ-ийн төв шугамын гэрэл1

Зайны хувьд нисэх онгоцны буудалХБЗ-ийн төв шугамын гэрэлХБЗ-ийн төв шугамын дагуу тогтмол давтамжтайгаар байрлуулна.Эдгээр гэрлийн хоорондох стандарт зай нь 50 фут бөгөөд энэ нь нисэх онгоцны буудал, хөөрөх зурвасын тусгай шаардлагаас хамаарч өөр өөр байж болно.Эдгээр гэрлүүдийн тогтмол зай нь нисгэгчид хөөрөх, буух үед зөв байрлал, замналыг хадгалахын тулд тодорхой харагдах байдлыг баталгаажуулдаг.

Нисэх онгоцны буудлын байршилХБЗ-ийн төв шугамын гэрэлМөн нисгэгчдэд нарийвчлалтай, аюулгүй буулт хийхэд туслах зорилготой юм.Эдгээр гэрлүүд нь ихэвчлэн хучилтанд суулгасан эсвэл хөөрөх зурвасын гол шугамын дагуу өргөгдсөн бэхэлгээнд суурилуулсан байдаг.Суурилуулсан болон өргөгдсөн гэрлийн хослол нь нисгэгчдэд тодорхой, тасралтгүй харааны дохио өгч, ойртох зам болон хүрэх цэгийг зөв тогтоох боломжийг олгодог.

Хөөрөх үед төвийн шугамын гэрэл нь нисгэгчдийг хөөрөх зурвасын дагуу хурдасгахад чиглүүлж, агаарын хөлгийн тэгш байдлыг хангаж, шулуун, жигд хөөрөхөд тусалдаг.Эдгээр гэрлийн хоорондын зай, өнгөний кодчилол нь нисгэгчдэд байрлал, чиглэлийн талаар үнэн зөв дүгнэлт гаргах боломжийг олгож, аюулгүй, үр ашигтай хөөрөх ажиллагаанд хувь нэмэр оруулдаг.

Манан эсвэл аадар бороо зэрэг үзэгдэх орчин багатай нөхцөлд нисэх онгоцны буудлын ХБЗ-ийн төв шугамын гэрэл нь нисгэгчдийн харааны лавлагаа болон орон зайн чиг баримжаагаа хадгалахад илүү чухал болдог.Эдгээр гэрлийн ялгаатай өнгө, хоорондын зай нь харагдах байдлыг сайжруулж, нисгэгчид үзэгдэх орчин эрс багассан ч нислэгийн зурвасыг итгэлтэй, нарийвчлалтайгаар жолоодох боломжийг олгодог.

Нисэх онгоцны буудлын хөөрч буух зурвасын төв шугамын гэрлийн зураг төсөл, хэрэгжилт нь янз бүрийн нисэх онгоцны буудлуудын нэгдмэл байдал, тогтвортой байдлыг хангахын тулд нисэхийн эрх бүхий байгууллагаас тогтоосон хатуу дүрэм журам, стандартын дагуу явагддаг.Эдгээр стандартууд нь нислэгийн аюулгүй байдлыг сайжруулах, нислэгийн зурваст нэвтрэх, хазайх эрсдэлийг бууруулахад чиглэгдэж, эцсийн дүндээ агаарын тээврийн ерөнхий аюулгүй байдалд хувь нэмэр оруулах болно.

 

нисэх онгоцны буудлын хөөрөх зурвасын төвийн гэрэл

Дүгнэж хэлэхэд, нисэх онгоцны буудлын ХБЗ-ийн төв шугамын гэрэл нь өөрийн өнгө, зай хоорондын зай нь нисгэгчдийг хөөрөх, буух үед харааны чиглүүлэх системийн салшгүй бүрэлдэхүүн хэсэг юм.Эдгээр гэрлүүдийг сайтар зохион бүтээх, байрлуулах нь ялангуяа үзэгдэх орчин багатай нөхцөлд аюулгүй, үр ашигтай ажиллахад хувь нэмэр оруулдаг.Нисэх буудлын ХБЗ-ийн төв шугамын гэрлүүд нь тодорхой дүрслэл, лавлах цэгүүдийг бий болгосноор нислэгийн зурвас дээрх агаарын хөлгийн хөдөлгөөний аюулгүй байдал, нарийвчлалыг хангахад чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.


Шуудангийн цаг: 2024 оны 5-р сарын 21-ний хооронд